ดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์แบบสอบถามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
*ให้นายจ้างหรือหัวหน้างานตอบ*
*กรณีมีกิจการของตนเอง หรือประกอบอาชีพอิสระ ให้บัณฑิตทำการประเมินตนเอง*

 

แบบสอบถามสำหรับผู้ประกอบการ   Download  
1. ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต PDF
2. การแพทย์แผนจีนบัณฑิต PDF
3. ครุศาสตรบัณฑิต PDF
4. นิติศาสตรบัณฑิต PDF
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต PDF
6. บัญชีบัณฑิต PDF
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต PDF
8. ศิลปศาสตรบัณฑิต PDF
8.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต (เฉพาะสาขาดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และศิลปกรรม) PDF
9. เศรฐศาสตรบัณฑิต PDF

 

 

หมายเหตุ ::    กรณีไม่มีงานทำ ศึกษาต่อ ให้กรอกเฉพาะส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกประเมิน