อะไรคือ ปัญหา อะไรคือ ความเสี่ยง

นับจากที่ได้มีส่วนร่วมในการทำการประเมินความเสี่ยงในองค์การ มาสองสามครั้ง หลายคนเริ่มเกิดสับสับว่าอะไรคือ ความเสี่ยง และอะไรคือ ปัญหา ไมใช่ความเส่ยง ความเสี่ยง คือ “ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน ที่จะทำให้องค์การไม่บรรลุตามเป้าหมาย” แต่ที่เราเขียนกันว่านี่คือความเสี่ยง นั่นคือความเสี่ยง แต่มันคือความเสี่ยงจริงๆ หรือปัญหา ขอเสนอแนวคิดง่ายดังนี้คือ

  • ปัญหา เป็นสิ่งหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและยังคงดำรงอยู่ เช่น ขณะนี้มหาวิทยาลัยขาดแคลนกำลังคน นี่คือปัญหาเพราะตอนนี้ทรัพยากรบุคคลไม่พอ หรือ ทำรายงานส่งอาจารย์ไม่ได้เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์เสีย เป็นต้
  • ความเสี่ยง เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิด และมีโอกาสที่จะเกิดมากบ้างน้อยบ้าง มีผลกระทบมากบ้างน้อยบ้าง ยกตัวอย่างเช่น อาจเกิดไฟฟ้าดับขณะนั่งพิมพ์รายงานบนคอมพิวเตอร์ หรือ อาจเกิดฟ้าผ่าขณะเตะฟุตบอลกลางสายฝน เป็นต้น

เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร

การใช้ Font บนระบบสารบรรณไทย

images from linotype.comจากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เสนอให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งตัวอักษร หรือฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่นๆ ทั้งหมด 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ ไทยโอเอส ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้ส่วนราชการของไทยใช้ฟอนต์ที่เป็นมาตรฐานในเอกสารทางราชการที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการระบบใดระบบหนึ่ง สำหรับฟอนต์ทั้งหมด 13 ฟอนต์นั้นได้นำเข้ามาไว้ในนี้ให้ทุกท่านได้ทำการ DownLoad เพื่อไปติดตั้งยังเครื่องของตนเอง ชื่อของฟอนต์ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ใช้คำว่าสารบรรณ แต่สะกดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งจุดมุ่งหมายก็น่าจะอยู่ที่ว่าให้รู้ว่าใช้ในงานสารบรรณโดยเฉพาะ และโปรดดูคู่มือการติดตั้งได้จากไฟล์แนบท้ายมาด้วยนะครับ

ไฟล์ saraban.zip และ คุ่มือการติดตั้ง Font สารบรรณ

 เกียรติพงษ์ ยอด.

การศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

CHIBA UNIVERSITY 2010/2011
“ALWAYS AIM HIGHER”

          ด้านสิ่งแวดล้อม ญี่ปุ่นปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาด การคัดแยกขยะ สังเกตจากถังขยะที่ทุกคนต้องแยกทิ้งลงถัง ตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็เช่นกัน ญี่ปุ่นมีวิธีการในการจัดการขยะที่ดีเยี่ยมคือการกำจัดขยะด้วยการสร้างแผ่นดินใหม่จากขยะ ญี่ปุ่นมองขยะเป็นสิ่งสวยงามสังเกตจากอาคารเตาเผาขยะ ที่มีการออกแบบอย่างสวยงามแปลกตา การกำจัดขยะจึงเป็นเรื่องระดับชาติที่รัฐบาลให้ท้องถิ่นดำเนินการอย่างจริงจัง ไม่เก็บขยะที่ไม่ผ่านการคัดแยก มีการใช้ทั้งเทคโนโลยีชั้นสูงและใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการกำจัดสิ่งปฏิกูลให้กับเมืองใหญ่ๆ อย่างได้ผล

Read more »