Category: ไม่มีหมวดหมู่

การสร้างสื่อการสอน E-Learning โดยใช้ Moodle

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมแนวทางการ […]

วันศุกร์ กันยายน 6th, 2013 in ไม่มีหมวดหมู่ | No Comments »

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยครั้งที่ 32

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556

วันศุกร์ กันยายน 6th, 2013 in ไม่มีหมวดหมู่ | No Comments »

พิธีถวายพระพรและเทศน์มหาชาติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

พิธีถวายพระพรและเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโร […]

วันศุกร์ กันยายน 6th, 2013 in ไม่มีหมวดหมู่ | 1 Comment »

แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน […]

วันจันทร์ สิงหาคม 20th, 2012 in ไม่มีหมวดหมู่ | No Comments »

อะไรคือ ปัญหา อะไรคือ ความเสี่ยง

นับจากที่ได้มีส่วนร่วมในการทำการประเมินความเสี่ยงในองค์ […]

วันจันทร์ กันยายน 12th, 2011 in ไม่มีหมวดหมู่ | No Comments »

การใช้ Font บนระบบสารบรรณไทย

จากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโ […]

วันพุธ ธันวาคม 8th, 2010 in ไม่มีหมวดหมู่ | No Comments »

การศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

CHIBA UNIVERSITY 2010/2011 “ALWAYS AIM HIGHER&#82 […]

วันจันทร์ พฤศจิกายน 15th, 2010 in ไม่มีหมวดหมู่ | No Comments »

การบริหารงานวิชาการ

การบริหารงานวิชาการ โดย ดร. ไสว ฟักขาว รองอธิการบดีฝ่าย […]

วันศุกร์ มิถุนายน 11th, 2010 in ไม่มีหมวดหมู่ | No Comments »

ความรู้จาก อธิการบดี

นโยบายและแนวทางการพัฒนา.ppt มจษ บรรยายวันที่ 23 เมษายน […]

วันศุกร์ มิถุนายน 11th, 2010 in ไม่มีหมวดหมู่ | No Comments »