ระบบ MIS คืออะไร

ระบบ MIS : คืออะไร บรรยาย วันที่ 15 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30-09.30 น. ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการใหม่
บรรยายโดย อ.เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารประกอบการบรรยาย

 MIS คืออะไร PDF