การบริหารงานวิชาการ

การบริหารงานวิชาการ โดย ดร. ไสว ฟักขาว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

        

ความรู้จาก อธิการบดี

วิชาการและการวิจัย

ความรู้ด้านวิชาการและการวิจัย
ผศ. บริบูรณ์ ศรีมาชัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา ผศ. สุพัตรา ทรงงามทรัพย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไป

งานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ. บริบุรณ์ ศรีมาชัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิชาการ

ความรู้หัวข้อการบรรยายพิเศษ โดย ดร. นิลมณี ศรีบุญ

ดร. นิลมณี ศรีบุญ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

การบริหารงานบุคคล สำหรับนักบริหารระดับกลาง

“การบริหารงานบุคคล สำหรับนักบริหารระดับกลาง” โดย คุณ บุญรอด สิห์วัฒนาศิริ
ที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช.

เอกสารประกอบการบรรยาย  Slide Presentation boonrod (pdf)

ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์

บรรยายวันที่ 14 พฤษภาคม 2553