การศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

CHIBA UNIVERSITY 2010/2011
“ALWAYS AIM HIGHER”

          ด้านสิ่งแวดล้อม ญี่ปุ่นปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาด การคัดแยกขยะ สังเกตจากถังขยะที่ทุกคนต้องแยกทิ้งลงถัง ตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็เช่นกัน ญี่ปุ่นมีวิธีการในการจัดการขยะที่ดีเยี่ยมคือการกำจัดขยะด้วยการสร้างแผ่นดินใหม่จากขยะ ญี่ปุ่นมองขยะเป็นสิ่งสวยงามสังเกตจากอาคารเตาเผาขยะ ที่มีการออกแบบอย่างสวยงามแปลกตา การกำจัดขยะจึงเป็นเรื่องระดับชาติที่รัฐบาลให้ท้องถิ่นดำเนินการอย่างจริงจัง ไม่เก็บขยะที่ไม่ผ่านการคัดแยก มีการใช้ทั้งเทคโนโลยีชั้นสูงและใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการกำจัดสิ่งปฏิกูลให้กับเมืองใหญ่ๆ อย่างได้ผล

Read more »