การศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

CHIBA UNIVERSITY 2010/2011
“ALWAYS AIM HIGHER”

          ด้านสิ่งแวดล้อม ญี่ปุ่นปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาด การคัดแยกขยะ สังเกตจากถังขยะที่ทุกคนต้องแยกทิ้งลงถัง ตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็เช่นกัน ญี่ปุ่นมีวิธีการในการจัดการขยะที่ดีเยี่ยมคือการกำจัดขยะด้วยการสร้างแผ่นดินใหม่จากขยะ ญี่ปุ่นมองขยะเป็นสิ่งสวยงามสังเกตจากอาคารเตาเผาขยะ ที่มีการออกแบบอย่างสวยงามแปลกตา การกำจัดขยะจึงเป็นเรื่องระดับชาติที่รัฐบาลให้ท้องถิ่นดำเนินการอย่างจริงจัง ไม่เก็บขยะที่ไม่ผ่านการคัดแยก มีการใช้ทั้งเทคโนโลยีชั้นสูงและใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการกำจัดสิ่งปฏิกูลให้กับเมืองใหญ่ๆ อย่างได้ผล

          ด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยชิบะได้จัดการเรียนการสอนทั้งด้านปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และมีทั้งสิ้น  4 วิทยาเขต  คือ Nishi-Chiba , Inohana , Matsudo และ Kashiwano-Ha การศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้ไปดูงานวิทยาเขตหลัก(Main Campus) จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้คือมีความเชี่ยวชาญทางด้านพญาบาลและเภสัชศาสตร์ แบ่งคณะออกเป็น 9 คณะ จากการบรรยายโดยคณะผู้ตอนรับ(นำโดยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์) นั้นพบว่าไม่มีคณะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ แต่จะมีการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และไอทีในทุกคณะ และมีคณะทีจัดการสอนคอมพิวเตอร์เป็นหลักคือคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างไรก็ดี ก็ไม่ได้มีสาขาด้านคอมพิวเตอร์หรือไอทีโดยตรง แต่การเรียนตการสอนคอมพิวเตอร์นั้นจะแฝงอยู่ในแต่ละสาขา เริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่ปี 1 เป็นต้นไปแต่จะเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอทีและซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องเฉพาะสาขาที่ตนเรียนที่ชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยทางญี่ปุ่นเห็นว่า คอมพิวเตอร์ไอทีเป็นเรื่องต้องรู้ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำวิจัยวิทยานิพนธ์หรือการเขียนบทความทางวิชาการต่างๆ นั้นล้วนแล้วแต่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ไอทีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจึงต้องเรียนคอมพิวเตอร์ทุกชั้นปีแต่จะจัดการสอนโดยคณะที่สังกัดเอง
          มหาวิทยาลัยชิบะ จัดการเรีนการสอนเน้นสอนและวิจัย ในระดับปริญาโทขึ้นไปจะมีชั่วโมงบรรยายตลอดภาคเรียนน้อยมาก อาจเรียนเพียงแค่ 3-5 ครั้ง จากนั้นก็จะให้นักศึกษาทำวิจัยค้นคว้าแทนการเรียนในชั้นเรียนแต่อย่างเดียวมหาวิทยาลัยได้มีการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆมากมาย สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้แก่

 • Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University  Feb. 1996  3Pharm 
 • Prince of Songkla University  May. 1996  All  
 • Kasetsart University  Mar. 2000  All (’92~Hort) 
 • Chulalongkorn University  Sep. 2000  All (’90~Pharm)  
 • Mahidol University  Oct. 2008  All (’00 Hort, Sc&Tech, 3Pharm)  
 • Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health  Dec. 2002  MMRC 
  Faculty of Pharmacy, Silpakorn University  Dec. 2002  3Pharm 
 • National Center for Genetic Engineering and Biotechnology  Jul. 2004  Hort, Sc&Tech 
 • School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Tonburi  Aug. 2004  Hort, Sc&Tech 
 • Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University  Dec. 2008  Eng, G.E, G.A, CFME 
 • School of Agro-Industry, Mae Fah Luang University  Aug. 2008  GSH 
 • Faculty of Agriculture, Khon Kaen University  Dec. 2009  Hort, GSH 
 • Thai-Nichi Institute of Technology  Jan. 2010  All 

ภาพประกอบ เตาเผาขยะสุดสวยงาม..

RSS feed สำหรับความเห็นต่อเรื่องนี้ TrackBack URI