การสร้างสื่อการสอน E-Learning โดยใช้ Moodle

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแนวใหม่
ที่จะพัฒนา E-Learning ใช้โปรแกรม Moodle สำหรับอาจารย์ ในวันที่ 4-5 กันยายน 2556
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเอตร์ 2944 ชั้น 4 อาคาร 29 (ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา)

RSS feed สำหรับความเห็นต่อเรื่องนี้ TrackBack URI