ประชุมเครือข่ายประกันฯ

ประชุมเครือข่ายประกันฯ

วันที่ 4 มิถุนายน  พ.ศ.  2553 ที่ผ่านมา สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการประชุมเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยร่วมลงนามทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพทั้งหมด  9  เครือข่าย  ได้แก่

1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2.  วิทยาลัยราชพฤกษ์

3.  มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช

4.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

6.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

8.  มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

9.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โดยรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร  ถาวรอธิวาสน์ ประธานผู้จัดงาน ได้กล่าวถึงงานประชุมเครือข่ายดังนี้ “การจัดการประชุมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ คือ

1. ในด้านการจัดการความรู้ที่เรียกว่า KM  การแลกเปลี่ยนเรื่องการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เสนอแนะวิธีการจัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และสรุปเป็นบทเรียนการแก้ปัญหาในการประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัย และศูนย์ สำนัก

2.  ได้เผยแพร่ความรู้ในการทำแผนที่กลยุทธที่เป็นตัวอย่างแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน สามารถสร้าง  action plan  ได้คลอบคลุมทุกพันธกิจ

3.  ได้เผยแพร่แนวทางการปรับปรุงการประกันคุณภาพซึ่งดำเนินการสรุปข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมาและแนวทางปรับปรุงการประกันคุณภาพในปีปัจจุบัน เป็นตัวอย่างให้กับทุกมหาวิทยาลัยที่แลกเปลี่ยนร่วมกันในเครือข่าย

4.  ได้ขยายงานการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ เฉพาะพันธกิจต่าง ๆ”

RSS feed สำหรับความเห็นต่อเรื่องนี้ TrackBack URI