จันทรเกษม

วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ นำภูมิปัญญาสู่สากล”

จากโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม สู่วิทยาลัยครูจันทรเกษม และเป็นสถาบันราชภัฏจันทรเกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สถาปนาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการและเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญาโท ปริยญาเอก

Comments are closed.