มิ.ย.
11
2010

ความรู้จาก อธิการบดี

มิ.ย.
11
2010

วิชาการและการวิจัย

ความรู้ด้านวิชาการและการวิจัย
ผศ. บริบูรณ์ ศรีมาชัย

มิ.ย.
11
2010

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา ผศ. สุพัตรา ทรงงามทรัพย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไป

มิ.ย.
11
2010

งานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ. บริบุรณ์ ศรีมาชัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิชาการ

มิ.ย.
11
2010

ความรู้หัวข้อการบรรยายพิเศษ โดย ดร. นิลมณี ศรีบุญ

ดร. นิลมณี ศรีบุญ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

มิ.ย.
11
2010

การบริหารงานบุคคล สำหรับนักบริหารระดับกลาง

“การบริหารงานบุคคล สำหรับนักบริหารระดับกลาง” โดย คุณ บุญรอด สิห์วัฒนาศิริ
ที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช.

เอกสารประกอบการบรรยาย  Slide Presentation boonrod (pdf)

มิ.ย.
2
2010

ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์

บรรยายวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

พ.ค.
22
2010

ระบบ MIS คืออะไร

ระบบ MIS : คืออะไร บรรยาย วันที่ 15 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30-09.30 น. ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการใหม่
บรรยายโดย อ.เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารประกอบการบรรยาย

 MIS คืออะไร PDF

มี.ค.
25
2010

สวัสดีชาวจันทรเกษม

ยินดีต้อนรับสู่ วิทยบริการบล็อก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คุณสามารถเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ แก้ไขลบ โดยได้รับการพิจารณาให้เผยแพร่ด้วยผู้ดูแลเว็บบล็อกนี้ มาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนเพื่อสำนักและมหาวิทยาลัยของเราสืบต่อไป บล็อกนี้สร้างจาก WordPress โดยการแนะนำของ สวทช. ในการประชุมเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย และเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เว็บบอร์ดเวิร์ดเพรส หรือคู่มือเวิร์ดเพรส