Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


เข้าสู่ระบบบริการ
(ลงทะเบียน/เพิ่ม/
ลดรายวิชา/รายวิชาติด W)

ปฏิทินการศึกษา
ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
ตรวจสอบ ผู้สำเร็จการศึกษา (กรอกรหัสนักศึกษา)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2552 ขึ้นไป (ระบบใหม่)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2551 ลงมา (ระบบเดิม)
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
คำอธิบายรายวิชา
   
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

ระดับคะแนนการพ้นสภาพนักศึกษา
ระเบียบทางการเงิน
ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และ
การแสดงเกรดในระบบ
ดาวน์โหลดคำร้อง
คู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสุตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF)
ระบบและกลไกลการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาฯ
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
   

 


 

 
 
ประวัติความเป็นมา
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
จรรยาบรรณบุคลากร ปี 2554
ข้อบังคับความประพฤตินักศึกษา
ข้อบังคับบริหาร ศูนย์ฯชัยนาท
   
ตารางสอนภาคปกติ 2/2558
ตารางสอนภาคนอกเวลาราชการ
2/2558
ตารางสอนภาคปกติ 1/2558
ตารางสอนภาคนอกเวลาราชการ
1/2558
 
   
ภาคในเวลาราชการ
ภาคนอกเวลาราชการ
 

Course Syllabus

มคอ. 3

มคอ. 5


   

รายงานการประชุม
   

 

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerinvisible stats

 


ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระค่าหน่วยกิต ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท


ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ สังกัด ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 กยศ./กรอ.

ประกาศ มจษ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ประกาศ มจษ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณรักษ์ สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท


ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่ว คราว ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
 
 
 
   
   

 
 
 


 
 
 
   
28 ม.ค. 2558 อธิกาบดี คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการ ศูนย์ฯชัยนาท พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมแสดง มุฑิตาจิต ดร.พระครูไพศาล ชัยกิจ (หลวงปู่ฤาษีตาไฟ) ณ วัดเทพหิรัญย์ มหามงคลรัฐ
19 ม.ค. 2558 ผู้อำนวยการเข้าร่วมวางพวงมาลา ในพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพ่อขุนสรรค์ ครั้งที่ 34 พร้อมทั้งส่งนักศึกษาเข้าร่วมขบวนแหงานในครั้งนี้
วันที่ 14-16 ธ.ค. 58 โครงการจัดทำแผนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ณ ลีลาวลัย รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บรรยายโดย ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร
วันที่ 12 - 13 ธ.ค. 58 โครงการ ต้นกล้าแคฝรั่ง ดอกมะตูมช่อใหม่ ช่อที่ 16 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ ค่ายลูกเสื้อไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
11 ธ.ค. 58 ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาทร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ...Bike For Dad" ณ จังหวัดชัยนาท
วันที่ 9 ธ.ค. 58 งานครบรอบ 15 ปี ศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ บุคลากรเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท