Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เข้าสู่ระบบบริการ
(ลงทะเบียน/เพิ่ม/
ลดรายวิชา/รายวิชาติด W)

ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
ตรวจสอบ ผู้สำเร็จการศึกษา (กรอกรหัสนักศึกษา)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2552 ขึ้นไป (ระบบใหม่)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2551 ลงมา (ระบบเดิม)
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
คำอธิบายรายวิชา
   
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

ระดับคะแนนการพ้นสภาพนักศึกษา
ระเบียบทางการเงิน
ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และ
การแสดงเกรดในระบบ
ดาวน์โหลดคำร้อง
คู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสุตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF)
ระบบและกลไกลการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาฯ
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
   

 


 

 
 
ประวัติความเป็นมา
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
จรรยาบรรณบุคลากร ปี 2554
ข้อบังคับความประพฤตินักศึกษา
   
   
ตารางสอนภาคนอกเวลาราชการ
3/2557
 
   
ภาคในเวลาราชการ
ภาคนอกเวลาราชการ
 

Course Syllabus

มคอ. 3

มคอ. 5


   

รายงานการประชุม
   

 

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 invisible stats
 
 

 


ประกาศ เรื่อง การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

ประกาศ เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558


ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการข้อมูลเพื่อรับการประกันคุณภาพภายใน ตามคู่มือการประกันคุณภาพหารศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ตามเกณฑ์การะประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมหน่วยงานสนับสนุน

ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557


ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ จันทรเกษม - ชัยนาท
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558


ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558


 
 
 
   
   

>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คู่มือประชาชน<<

ประกาศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จ.ชัยนาท


โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558
>>ดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมใบเสนอผลงาน<<


โครงการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2558 >>ดาวน์โหลดราละเอียดพร้อมใบสมัคร<<


โครงการ ประกวดแข่งขันโครงงานโครงงาน เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท พร้อมรายละเอียด


กำหนดการโครงการจิตอาสาแบ่งปันความสุขผู้สูงอายุ (สงกรานต์น้ำทิพย์) และโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2558

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน วันเสาร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารแม่ทองคำ เมฆโต


โครงการประกวดเล่าเรื่องอาเซียน ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียด

กำหนดการการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ การจัดทำสารบัญด้วยโปรแกรม Microsoft Word
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
 
 
 


ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดจ้างเดินระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตและระบบ
โทรศัพท์สำนักงาน


ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถไถ่นาพร้อมอุปกรณ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างโรงอาหาร

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างโรงอาหาร โรงซ่อมบำรุง

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับภูมิทัศน์ จำนวน 1 รายการ


 
 
 

27 มิ.ย. 58
การอบรมโครงการพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

26-27 มิ.ย.58 อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
อย่างเพลิดเพลิน ชุด
คิดอย่างรอบด้านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
21 มิ.ย. 58 ผู้อำนวยการนำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์ฯชัยนาท ในโครงการอนุรักษ์คูคลอง
17 มิ.ย. 58 ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯชัยนาท นำอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ตีตารางปาเป้านาข้าวไรซ์เบอรี่
16 พ.ค.58 โครงการประคลิปวีดีโอ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ณ ห้องประชุมเแลิมพระเกียรต
27-28 พ.ค. 58 โครงการบริหารความเสี่ยงและการจัดการองค์ความรู้ (KM) ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

8 พ.ค.58 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง คามแนวพระราชดำริ