ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม - ชัยนาท


 
สำหรับนักศึกษา

เข้าสู่ระบบบริการ
(ลงทะเบียน/เพิ่ม/
ลดรายวิชา/รายวิชาติด W)

ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
ตรวจสอบ ผู้สำเร็จการศึกษา (กรอกรหัสนักศึกษา)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2552 ขึ้นไป (ระบบใหม่)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2551 ลงมา (ระบบเดิม)
ประกาศเตือนนักศึกษา
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
   
เรื่องน่ารู้

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
รหัสคำอธิบายรายวิชา
ระเบียบทางการเงิน
ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และ
การแสดงเกรดในระบบ
ดาวน์โหลดคำร้อง
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสุตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF)
ระบบและกลไกลการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร
คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
   

 


 
 
 
ประวัติความเป็นมา
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
จรรยาบรรณบุคลากร ปี 2554
ข้อบังคับและเกณฑ์ควบคุม
ความประพฤตินักศึกษา
   
   
ตารางสอนภาคปกติ 1/2557
ตารางสอนภาคนอกเวลาราชการ
1/2557
 
 
ภาคในเวลาราชการ
ภาคนอกเวลาราชการ
 
Course Syllabus
มคอ. 3
มคอ. 5
 
 
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อกาศึึกษา
งานพัฒนานักศึกษา
งานประกันคุณภาพ
ข่าวสารศิษย์เก่า
E-book
การบูรณาการการวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม
การจัดการความรู้ (KM)
CRU-C NEWS
สถานศึกษา 3 D
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
 
 
 


ประกาศ เรื่อง กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (กำหนดการซ้อมย่อย ศูนย์ชัยนาท)ประจำปีการศึกษา 2557


ประกาศ เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ เรื่องรายชื่อนักศึกษา ขอรับเงินประกันของเสียหายคืน 500 บาท


ประกาศ เรื่องรายชื่อนักศึกษา ขอรับเงินประกันของเสียหายคืน

ประกาศขั้นตอนการแสดงความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และการสั่งตัดชุดครุย (สำหรับนักศึกษาศูนย์ฯชัยนาท)


ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ประกาศเรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศูนย์การศึกษาชัยนาท

 
 
 
 
 

 
 
 


ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างโรงอาหาร โรงซ่อมบำรุง

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับภูมิทัศน์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 6 รายการ


ประกาศ เรื่่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงป้ายชื่อศูนย์ฯ ชัยนาท จำนวน 1 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดเตรียมที่พักอาจารย์และบุคลากร จำนวน 6 จำนวนรายการ
 
 
 
อบรมมัคคุเทศก์น้อย วันเสาร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
อบรมมัคคุเทศก์น้อย วันเสาร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม MK มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
งานปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 วันศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 วันเสาร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2557
โครงการ บูรณาการประสบการณ์และพื้นที่ ระหว่างศิษย์เก่า ชุมชน และมหาวิทยาลัย วันพุธ ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2557
โครงการ ทบทวนประวัติศาสตร์เมืองสรรคบุรี วันพุธ ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2557