ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม - ชัยนาท


 
สำหรับนักศึกษา

เข้าสู่ระบบบริการ
(ลงทะเบียน/เพิ่ม/
ลดรายวิชา/รายวิชาติด W)

ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
ตรวจสอบ ผู้สำเร็จการศึกษา (กรอกรหัสนักศึกษา)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2552 ขึ้นไป (ระบบใหม่)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2551 ลงมา (ระบบเดิม)
ประกาศเตือนนักศึกษา
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
   
เรื่องน่ารู้

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
รหัสคำอธิบายรายวิชา
ระเบียบทางการเงิน
ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และ
การแสดงเกรดในระบบ
ดาวน์โหลดคำร้อง
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสุตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF)
ระบบและกลไกลการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร
คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
   

 


 
 
 
ประวัติความเป็นมา
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
จรรยาบรรณบุคลากร ปี 2554
ข้อบังคับและเกณฑ์ควบคุม
ความประพฤตินักศึกษา
   
   
ตารางสอนภาคนอกเวลาราชการ
3/2556
ตารางสอนภาคปกติ 2/2556
ตารางสอนภาคนอกเวลาราชการ
2/2556
ตารางสอนภาคนอกเวลาราชการ
1/2556
ตารางสอนภาคปกติ 1/2556
 
 
ภาคในเวลาราชการ
ภาคนอกเวลาราชการ
 
Course Syllabus
มคอ. 3
มคอ. 5
 
 
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อกาศึึกษา
งานพัฒนานักศึกษา
งานประกันคุณภาพ
ข่าวสารศิษย์เก่า
E-book
การบูรณาการการวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม
การจัดการความรู้ (KM)
CRU-C NEWS
สถานศึกษา 3 D
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
 
 
 


ประกาศ เรื่อง กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (กำหนดการซ้อมย่อย ศูนย์ชัยนาท)ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ เรื่องรายชื่อนักศึกษา ขอรับเงินประกันของเสียหายคืน 500 บาท


ประกาศ เรื่องรายชื่อนักศึกษา ขอรับเงินประกันของเสียหายคืน

ประกาศขั้นตอนการแสดงความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และการสั่งตัดชุดครุย (สำหรับนักศึกษาศูนย์ฯชัยนาท)


ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ประกาศเรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศูนย์การศึกษาชัยนาท

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 7/2556


ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 6/2556


ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท


 
 
 
     
   


ดาวน์โหลด ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ครูปฐมวัยเชิญชวนเด็กเยือนอาเซียน

ประกาศ โครงการการอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การจัดทำสารบัญด้วยโปรแกรม Microsoft Word"

ประกาศ โครงการอบรม เรื่อง " การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัย โดยใช้โปรแกรม Excel "

กำหนดการรับชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลด ใบสมัครแข่งขันประกวดเว็ปไซต์ และรายละเอียดการส่งเว็ปไซต์ประกวด

กำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนและการชำระค่าหน่วยกิตรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนนักศึกษา (ทุนให้เปล่า)

ผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2556

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้รับการอมุมัติใหู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(ผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่ 1-5)


กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคในเวลาราชการ ปีการศึกษา 2555
ระหว่างวันที่ 15- 16 มิถุนายน 2556
 
 
 

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 6 รายการ


ประกาศ เรื่่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงป้ายชื่อศูนย์ฯ ชัยนาท จำนวน 1 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดเตรียมที่พักอาจารย์และบุคลากร จำนวน 6 จำนวนรายการ

 
 
 
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 วันเสาร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2557
โครงการ บูรณาการประสบการณ์และพื้นที่ ระหว่างศิษย์เก่า ชุมชน และมหาวิทยาลัย วันพุธ ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2557
โครงการ ทบทวนประวัติศาสตร์เมืองสรรคบุรี วันพุธ ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2557

โครงการอบรม “การบริหารจัดการและการสร้างกลยุทธ์ในองค์กร”

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น การอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การจัดทำสารบัญ ด้วย Microsoft word" วันอาทิตยื ที่ 11 พฤษภาคม 2557
โครงการอบรม สถิติ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน พ.ศ.2557
Relationship of American - Thai "We are Friend"
สัมพัธภาพไทย - สหรัฐอเมริกา วันพุธ ที่ 30 เมษายน 2557