ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม - ชัยนาท


เข้าสู่ระบบบริการ
(ลงทะเบียน/เพิ่ม/
ลดรายวิชา/รายวิชาติด W)

ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
ตรวจสอบ ผู้สำเร็จการศึกษา (กรอกรหัสนักศึกษา)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2552 ขึ้นไป (ระบบใหม่)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2551 ลงมา (ระบบเดิม)
ประกาศเตือนนักศึกษา
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
   
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
รหัสคำอธิบายรายวิชา
ระเบียบทางการเงิน
ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และ
การแสดงเกรดในระบบ
ดาวน์โหลดคำร้อง
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสุตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF)
ระบบและกลไกลการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร
คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
   

 


 
 
ประวัติความเป็นมา
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
จรรยาบรรณบุคลากร ปี 2554
ข้อบังคับความประพฤตินักศึกษา
   
   
ตารางสอนภาคนอกเวลาราชการ
1/2557
ตารางสอนภาคปกติ 1/2557
   
   
ภาคในเวลาราชการ
ภาคนอกเวลาราชการ
 

Course Syllabus

มคอ. 3

มคอ. 5

รายงานการประชุม
   

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อกาศึึกษา

งานพัฒนานักศึกษา

งานประกันคุณภาพ

ศิษย์เก่า

E-book

งานพัฒนาอาคารสถานที่

การบูรณาการการวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม

การจัดการความรู้ (KM)

CRU-C NEWS

ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา

 
   

แบบฟอร์มต่างๆ

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 invisible stats
 
 

 


ประกาศ มจษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

 
 
 
   
   

ประกาศ ข้อมูลพื้นฐานของคณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554-2556

ประกาศ เรื่อง อบรมโครงการบริการวิชาการ "เรื่อง เตรียมความพร้อมรู้รอบเรื่องอาเซียน"
วัน ที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ.2557

ประกาศ โครงการการอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การจัดทำสารบัญด้วยโปรแกรม Microsoft Word"
ประกาศ โครงการอบรม เรื่อง " การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัย โดยใช้โปรแกรม Excel " 
 
 


 
 
 

26 ต.ค. 57 เวลา 09.00 น. อธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท พร้อมคณะร่วมงานบุญ ทอดผ้ามหากฐินสามัคคี ณ วัดหัวตะพาน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

25 ต.ค.57 เวลา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท จัดประชุมศิษย์เก่า เรื่อง การจัดโครงการ ครบรอบ 14 ปี และกิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน ณ ห้อง 135 ชั้น 3 อาคารเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ

เกษตรอำเภอสรรคบุรี เข้าศึกษาดูการเลี้ยงใส้เดือน พร้อมกันนี้ นายสัมพันธ์ รุ่งฤทธิ์พร้อมนายติณณ์ วิไลขำ ได้รับมอบหมาย
จากผู้อำนวยการศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก TPI ที่จะมาดูสถานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และแนะนำการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
วันศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม 2557
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2557 วันพุธ ที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท พร้อมบุคลากรเจ้าที่ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสระไม้แดง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
วันอาทิตย์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2557

อธิการบดี ประชุมบุคลากรเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท
และถวายอาหารเพลพระ ณ วัดสระไม้แดง วันอังคาร ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player