ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม - ชัยนาท


เข้าสู่ระบบบริการ
(ลงทะเบียน/เพิ่ม/
ลดรายวิชา/รายวิชาติด W)

ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
ตรวจสอบ ผู้สำเร็จการศึกษา (กรอกรหัสนักศึกษา)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2552 ขึ้นไป (ระบบใหม่)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2551 ลงมา (ระบบเดิม)
ประกาศเตือนนักศึกษา
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
   
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
รหัสคำอธิบายรายวิชา
ระเบียบทางการเงิน
ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และ
การแสดงเกรดในระบบ
ดาวน์โหลดคำร้อง
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสุตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF)
ระบบและกลไกลการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร
คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
   

 


 
 
ประวัติความเป็นมา
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
จรรยาบรรณบุคลากร ปี 2554
ข้อบังคับความประพฤตินักศึกษา
   
   
ตารางสอนภาคนอกเวลาราชการ
1/2557
ตารางสอนภาคปกติ 1/2557
   
   
ภาคในเวลาราชการ
ภาคนอกเวลาราชการ
 

Course Syllabus

มคอ. 3

มคอ. 5

รายงานการประชุม
   

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อกาศึึกษา

งานพัฒนานักศึกษา

งานประกันคุณภาพ

ศิษย์เก่า

E-book

งานพัฒนาอาคารสถานที่

การบูรณาการการวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม

การจัดการความรู้ (KM)

CRU-C NEWS

ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา

 
   

แบบฟอร์มต่างๆ

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 invisible stats
 
 

 
ประกาศ มจษ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป (ภาค ก) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั่งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประกาศศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
เรื่อง แนวทางการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ปี พ.ศ. 2557 - 2560


ประกาศศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
-ชัยนาท ปี พ.ศ. 2557 - 2560


ประกาศ รายชื่อประกันของเสียหาย อนุมัติวันที่ 16 ตุลาคม 2557

ประกาศ มจษ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถและทักษะทั่วไป ที่มิต้องเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ ความสามารถและทักษะทั่วไป การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
ครั้งที่ 4/2557 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)


ประกาศ มจษ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)


 
 
 
   
   

 
 
 


 
 
 
9 ธ.ค. 57 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรร่วมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์คืนสู่เหย้าชาวจันทรเกษม-ชัยนาท ครอบรอบ 14 ปี
4 ธ.ค. 57 เวลา 08.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

21 พ.ย. - 23 พ.ย. 57 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม
ณ วัดพระดงเจดีย์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

21 พ.ย. 57 เวลา 08.30-16.30 น. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ การจัดทำสารบัญด้วยโปรแกรม Microsoft word ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารแม่ทองคำ

26 ต.ค. 57 เวลา 09.00 น. อธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท พร้อมคณะร่วมงานบุญ ทอดผ้ามหากฐินสามัคคี ณ วัดหัวตะพาน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player