Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ผู้อำนวยการ


 

เข้าสู่ระบบบริการ
(ลงทะเบียน/เพิ่ม/
ลดรายวิชา/รายวิชาติด W)

ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
ตรวจสอบ ผู้สำเร็จการศึกษา (กรอกรหัสนักศึกษา)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2552 ขึ้นไป (ระบบใหม่)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2551 ลงมา (ระบบเดิม)
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
คำอธิบายรายวิชา
   
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

ระดับคะแนนการพ้นสภาพนักศึกษา
ระเบียบทางการเงิน
ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และ
การแสดงเกรดในระบบ
ดาวน์โหลดคำร้อง
คู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสุตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF)
ระบบและกลไกลการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาฯ
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
   

 


 

 
 
ประวัติความเป็นมา
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
จรรยาบรรณบุคลากร ปี 2554
ข้อบังคับความประพฤตินักศึกษา
   
   
ตารางสอนภาคนอกเวลาราชการ
3/2557
 
   
ภาคในเวลาราชการ
ภาคนอกเวลาราชการ
 

Course Syllabus

มคอ. 3

มคอ. 5


   

รายงานการประชุม
   

 

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 invisible stats
 
 

 


ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557

ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ จันทรเกษม - ชัยนาท
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558


ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท


ประกาศรายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 พร้อมกรอกภาวะการมีงานทำเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท


กำหนดการรับชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประกาศ มจษ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป (ภาค ก) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั่งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

ประกาศศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
เรื่อง แนวทางการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ปี พ.ศ. 2557 - 2560


ประกาศศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
-ชัยนาท ปี พ.ศ. 2557 - 2560
 
 
 
   
   

โครงการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2558 >>ดาวน์โหลดราละเอียดพร้อมใบสมัคร<<

โครงการ ประกวดแข่งขันโครงงานโครงงาน เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท พร้อมรายละเอียด


กำหนดการโครงการจิตอาสาแบ่งปันความสุขผู้สูงอายุ (สงกรานต์น้ำทิพย์) และโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2558

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน วันเสาร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารแม่ทองคำ เมฆโต


โครงการประกวดเล่าเรื่องอาเซียน ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียด

กำหนดการการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ การจัดทำสารบัญด้วยโปรแกรม Microsoft Word
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
 
 
 


 
 
 

8 พ.ค.58 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง คามแนวพระราชดำริ

25 เม.ย. 58 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และกิจกรรม First step Freshy
24 เม.ย. 58 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
22 เม.ย. 58 ผู้อำนวยการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงานวิชาการวันประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 3
9 เมษายน 2558 โครงการจิตอาสาแบ่งปันความสุขผู้สูงอายุ (สงกรานต์น้ำทิพย์) และโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
12-13 มี.ค. 58 โครงการความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา และสัมนาเชิงปฏิบัติเครือข่ายประกันคุภาพ (กระบวนการ P D S/C A) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นครนายก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player