Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบบริการ
(ลงทะเบียน/เพิ่ม/
ลดรายวิชา/รายวิชาติด W)

ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
ตรวจสอบ ผู้สำเร็จการศึกษา (กรอกรหัสนักศึกษา)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2552 ขึ้นไป (ระบบใหม่)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2551 ลงมา (ระบบเดิม)
ประกาศเตือนนักศึกษา
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
   
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
รหัสคำอธิบายรายวิชา
ระเบียบทางการเงิน
ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และ
การแสดงเกรดในระบบ
ดาวน์โหลดคำร้อง
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสุตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF)
ระบบและกลไกลการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร
คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
   

 


 
 
ประวัติความเป็นมา
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
จรรยาบรรณบุคลากร ปี 2554
ข้อบังคับความประพฤตินักศึกษา
   
   
ตารางสอนภาคปกติ 2/2557
ตารางสอนภาคนอกเวลาราชการ
2/2557
ตารางสอนภาคนอกเวลาราชการ
1/2557
ตารางสอนภาคปกติ 1/2557
 
   
ภาคในเวลาราชการ
ภาคนอกเวลาราชการ
 

Course Syllabus

มคอ. 3

มคอ. 5

รายงานการประชุม
   

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อกาศึึกษา

งานพัฒนานักศึกษา

งานประกันคุณภาพ

ศิษย์เก่า

E-book

งานพัฒนาอาคารสถานที่

การบูรณาการการวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม

การจัดการความรู้ (KM)

CRU-C NEWS

ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา

 
   

แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 invisible stats
 
 

 


ประกาศรายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 พร้อมกรอกภาวะการมีงานทำเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท


กำหนดการรับชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประกาศ มจษ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป (ภาค ก) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั่งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

ประกาศศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
เรื่อง แนวทางการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ปี พ.ศ. 2557 - 2560


ประกาศศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
-ชัยนาท ปี พ.ศ. 2557 - 2560 
 
 
   
   

โครงการ ประกวดแข่งขันโครงงานโครงงาน เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
วันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท พร้อมรายละเอียด


โครงการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2558 >>ดาวน์โหลดราละเอียดพร้อมใบสมัคร<<

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน วันเสาร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารแม่ทองคำ เมฆโต


โครงการประกวดเล่าเรื่องอาเซียน ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียด

กำหนดการการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ การจัดทำสารบัญด้วยโปรแกรม Microsoft Word
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
 
 
 


 
 
 
12-13 มี.ค. 58 โครงการความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา และสัมนาเชิงปฏิบัติเครือข่ายประกันคุภาพ (กระบวนการ P D S/C A) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นครนายก
8 มี.ค. 58 โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ การขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
1 มี.ค. 58 โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ การทำเครื่องสีข้าวโบราณ วิทยากรโดย คุณลุงหงษ์ ม่วงแก้ว ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
21 ก.พ. 58 ผู้อำนวยการ มอบหมาย นายเอกชัย คงเพ็ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมบาร์เทนเดอร์
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี
20-22 ก.พ.58 ผู้อำนวยการเป็นวิทยาการในการอบรม โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกอบรมเกษตร สวน พยุงขวัญ
15 ก.พ. 58 นักศึกษาเข้าร่วมค่ายพัฒนาเยาวชน เพื่อเสริมทักษะทางภาษา อาชีพ สังคมและวัฒนธรรม พร้อมเข้าสู่อาเซียน ณ มูลนิธิ ป๋วย อึงภากรณ์ จ.ชัยนาท
ผู้อำนวยการเปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อเป็นการบริการวิชาการชุมชน และท้องถิน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วันเสาร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2558
อธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต วันคล้ายวันเกิด ท่าน ดร.พระครูไพศาล ชัยกิจ (หลวงปู่ฤาษีตาไฟ) วันพุธ ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 ณ วัดเทพหิรัญย์
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯชัยนาท ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพ่อขุนสรรค์
พร้อมอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ ที่ว่าการอำเภอ สรรคบุรี วันจันทร์ ที่ 19 มกราคม 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player