Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เข้าสู่ระบบบริการ
(ลงทะเบียน/เพิ่ม/
ลดรายวิชา/รายวิชาติด W)

ปฏิทินการศึกษา
ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
ตรวจสอบ ผู้สำเร็จการศึกษา (กรอกรหัสนักศึกษา)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2552 ขึ้นไป (ระบบใหม่)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2551 ลงมา (ระบบเดิม)
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
คำอธิบายรายวิชา
   
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

ระดับคะแนนการพ้นสภาพนักศึกษา
ระเบียบทางการเงิน
ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และ
การแสดงเกรดในระบบ
ดาวน์โหลดคำร้อง
คู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสุตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF)
ระบบและกลไกลการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาฯ
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
   

 


 

 
 
ประวัติความเป็นมา
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
จรรยาบรรณบุคลากร ปี 2554
ข้อบังคับความประพฤตินักศึกษา
ข้อบังคับบริหาร ศูนย์ฯชัยนาท
   
ตารางสอนภาคปกติ 1/2558
ตารางสอนภาคนอกเวลาราชการ
1/2558
 
   
ภาคในเวลาราชการ
ภาคนอกเวลาราชการ
 

Course Syllabus

มคอ. 3

มคอ. 5


   

รายงานการประชุม
   

 

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerinvisible stats

 


ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท


ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท


ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ สังกัด ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 กยศ./กรอ.

ประกาศ มจษ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ประกาศ มจษ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณรักษ์ สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท


ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่ว คราว ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
 
 
 
   
   

 
 
 


 
 
 
7 พ.ย. 58 อธิการบดี คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯชัยนาท พร้อมบุคลากร เจ้าหน้าที่นักศึกษา รวมถวายกฐิน ณ วัดอรัญญิก อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
28 ก.ย. 58 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองผู้อำนวยการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี ผศ.สุชีลา เตชาภิวัฒน์พันธ์ ประธานกรรมการ การตรวจประเมินศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท จากนั้นคณะกรรมการแบ่งกลุ่มการตรวจตามตัวบ่งชี้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท
18 ก.ย.58 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดําริ ศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท
14 ก.ย.58 เวลา 08.30 น. อธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานมุทิตาจิตคุณแม่จิรา มหามงคลรัฐ และศูนย์ฯ ชัยนาท ร่วมนำอาหารเลี้ยงโรงทาน ณ วัดเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
13 ก.ย 58 การประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทางพัฒนา
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ครั้งที่ 3/2558 โดยมีนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะกรรมการกำหนดทิศทางพัฒนา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารเทพหิรัณย์ ศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท

5 ก.ย. 58 เวลา 10.00 น. ท่านอธิการบดี เดินทางเยี่ยมศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท ครั้งนี้ท่านอธิการบดี ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลของมหาวิทยาลัยและข้อมูลศูนย์ฯ ชัยนาท ก่อนเดินทางกลับท่านอธิการบดีได้มอบหนังสือเข้าห้องสมุดศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท

3 กันยายน 58 ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
16-20 ส.ค. 58 ผู้อำนวยการร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ รูปแบบการทำนาข้าวที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนเกษตรกร จ.ชัยนาท ในงานวิจัยแห่งชาติ 2015 ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์