Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เข้าสู่ระบบบริการ
(ลงทะเบียน/เพิ่ม/
ลดรายวิชา/รายวิชาติด W)

ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
ตรวจสอบ ผู้สำเร็จการศึกษา (กรอกรหัสนักศึกษา)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2552 ขึ้นไป (ระบบใหม่)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2551 ลงมา (ระบบเดิม)
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
คำอธิบายรายวิชา
   
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

ระดับคะแนนการพ้นสภาพนักศึกษา
ระเบียบทางการเงิน
ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และ
การแสดงเกรดในระบบ
ดาวน์โหลดคำร้อง
คู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสุตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF)
ระบบและกลไกลการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาฯ
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
   

 


 

 
 
ประวัติความเป็นมา
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
จรรยาบรรณบุคลากร ปี 2554
ข้อบังคับความประพฤตินักศึกษา
   
   
ตารางสอนภาคปกติ 1/2558
ตารางสอนภาคนอกเวลาราชการ
1/2558
 
   
ภาคในเวลาราชการ
ภาคนอกเวลาราชการ
 

Course Syllabus

มคอ. 3

มคอ. 5


   

รายงานการประชุม
   

 

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 invisible stats
 
 

 


ประกาศ เรื่อง ตารางเรียนการสอนรายวิชาปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาผูกพันธ์กับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2558


ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

ประกาศ เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558


ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการข้อมูลเพื่อรับการประกันคุณภาพภายใน ตามคู่มือการประกันคุณภาพหารศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ตามเกณฑ์การะประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมหน่วยงานสนับสนุน

ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557


ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ จันทรเกษม - ชัยนาท
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558


ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558


 
 
 
   
   

 
 
 


 
 
 
16-20 ส.ค. 58 ผู้อำนวยการร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ รูปแบบการทำนาข้าวที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนเกษตรกร จ.ชัยนาท ในงานวิจัยแห่งชาติ 2015 ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
14 ส.ค. 58 ผู้อำนวยการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
11 ส.ค. 58 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและวิชาการ เป็นประธานในพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ
8-9 ส.ค. 58 อบรมปรับพื้นฐานความรู้ ให้กับนักศึกาาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
2 ส.ค. 58 การฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
1 ส.ค. 58 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ณ ห้อง 135 อาคารเทพหิรัญย์ มหามงคลรัฐ
17-18 ก.ค. 58 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนบ้านสระไม้แดง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

27 มิ.ย. 58
การอบรมโครงการพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

26-27 มิ.ย.58 อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
อย่างเพลิดเพลิน ชุด
คิดอย่างรอบด้านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
21 มิ.ย. 58 ผู้อำนวยการนำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์ฯชัยนาท ในโครงการอนุรักษ์คูคลอง
17 มิ.ย. 58 ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯชัยนาท นำอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ตีตารางปาเป้านาข้าวไรซ์เบอรี่