ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม - ชัยนาท


 
สำหรับนักศึกษา

เข้าสู่ระบบบริการ
(ลงทะเบียน/เพิ่ม/
ลดรายวิชา/รายวิชาติด W)

ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
ตรวจสอบูผู้สำเร็จการศึกษา (กรอกรหัสนักศึกษา)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2552 ขึ้นไป (ระบบใหม่)
ดูผลการศึกษา ตั้งแต่ปี 2551 ลงมา (ระบบเดิม)
ประกาศเตือนนักศึกษา
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
   
เรื่องน่ารู้

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
รหัสคำอธิบายรายวิชา
ระเบียบทางการเงิน
ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และ
การแสดงเกรดในระบบ
ดาวน์โหลดคำร้อง
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสุตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF)
ระบบและกลไกลการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร
คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
   

 


 
 
 

ประวัติความเป็นมา
อัตลักษณ์
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
จรรยาบรรณบุคลกร
สายสนับสนุนวิชาการ
จรรยาบรรณคณาจารย์
   
   
ตารางสอนภาคปกติ
2/2555
ตารางสอนภาคนอกเวลา
2/2555
ตารางสอนภาคปกติ 1/2555
ตารางสอนภาคนอกเวลา 1/2555
ตารางสอนภาคนอกเวลา 3/2554
ตารางสอนภาคปกติ 2/2554
ตารางสอนภาคนอกเวลา 2/2554
ตารางสอนภาคปกติ 1/2554
ตารางสอนภาคนอกเวลา 1/2554
   
 
 

      
   
   

     
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพนักงานสถานที่สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม - ชัยนาท

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศ ขอแจ้งขั้นตอนการยื่นแบบขอสำเร็จการศึกษา
ประกาศ ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาภาคในเวลาราชการ

ประกาศ ด่วน! เรื่อง กำหนดรับเอกสารผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
ประจำปี ๒๕๕๖ติดต่อ คุณวริศรา (พี่มด) ภายในวันที่ 20 มกราคม 2556


ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม- ชัยนาท

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
สังกัดศูนย์ฯ ชัยนาท

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 
 
 
 


 ขอเชิญชมโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกกุมภกรรณ วันจันทร์ ที่ 11กุมภาพันธ์ 2556
เวลา18.00น.

ประกาศ รับสมัครประธานและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาภาคปกตอและภาคนอกเวลา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด ใบสมัคร ประธานและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกาศ ประชุมลงนาม กยศ. วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555 น.เวลา 11.00 น. ห้องคอมฯ
ชั้น 2 อาคารแม่ทองคำ

นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ที่ประสงค์จะกู้ กยศ.สามารถยื่นการยืนยันกู้ กยศ.เทอม 3/5 
เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 56 /ขั้นตอนการติดต่อขอคำปรึกษา

ประกาศ ด่วน! เรื่อง ผู้อำนวยการ นัดประชุมนักศึกษาภาคในเวลาราชการ
และภาคนอกเวลาราชการ

ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการขอรับเงินค่าหน่วยกิตคืน (กรณีจ่ายค่าเทอมไปก่อน)

ประกาศนักศึกษาที่ประสงค์และยื่นยืนยันกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลงทะเบียน ด่วน!

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกยศ.กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง
ให้นักศึกษาแก้ไขด่วน


ประกาศ กำหนดการปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคเรียน 2/2555


 
 
 


ประกาศเรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)
และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒
ที่นั่ง (ดีเซล) และรถกระบะ (ดีเซล) ประจำศูนย์ฯ ชัยนาท

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 32 รายการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อเตรียมที่พักอาจารย์และบุคลากร จำนวน
1 รายการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท


ปัจฉิมนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ และ ภาคในเวลาราชการ
วันศุกร์ที่ 1มีนาคม 2556

การแสดงลิเกการเมือง คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ชัยนาท เป็นวิทยากร อบรมวิทยากรเกษตร
วัน อังคาร ที่ 26กุมภาพันธ ์2556
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ ชัยนาท ประชุมประชาคม หมู่ 7 ดอนอรัญญิก
วันศุกร์ ที่11 มกราคม 2556
ผู้ใหญ่บ้าน และ สท. เข้าเยี่ยมผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ชัยนาท
วันศุกร์ ที่ 1 มกราคม 2556


โครงการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาภาคสมทบ
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาภาคปกติ
วันอังคาร ที่ มกราคม 2556