ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม - ชัยนาท


 

 

 

สำเนา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัด ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท
----------------------------

 

 


                             ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น
     บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใน ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ดังนี้ 

                                                                                                            นางโศภิต คงนิสัย

    

                            ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างพร้อมสัญญาค้ำประกัน ที่ กองบริหารงานบุคคล ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. และเริ่มปฏิบัติงาน ที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป พร้อมนำหลักฐานต่อไปนี้ประกอบการรายงานตัว วุฒิการศึกษา ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชน โดยรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ


                             อนึ่ง ผู้สอบคัดเลือกได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น คือ


                                                   ๑. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
                                                   ๒. ได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุแต่งตั้ง
                                                   ๓. ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร)

                                                            รองอธิการบดี ปฎิบัติราชการแทน

                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม