ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
โครงการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2558 >>ดาวน์โหลดราละเอียดพร้อมใบสมัคร<<
 
โครงการ ประกวดแข่งขันโครงงานโครงงาน เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท พร้อมรายละเอียด
 
กำหนดการโครงการจิตอาสาแบ่งปันความสุขผู้สูงอายุ (สงกรานต์น้ำทิพย์) และโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2558
 
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน วันเสาร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารแม่ทองคำ เมฆโต
 

โครงการประกวดเล่าเรื่องอาเซียน ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียด

 
ประกาศ ข้อมูลพื้นฐานของคณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554-25
 
ประกาศ โครงการการอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การจัดทำสารบัญด้วยโปรแกรม Microsoft Word"
ประกาศ โครงการอบรม เรื่อง " การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัย โดยใช้โปรแกรม Excel "
 
ประกาศ เรื่อง อบรมโครงการบริการวิชาการ "เรื่อง เตรียมความพร้อมรู้รอบเรื่องอาเซียน"วัน ที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ.2557
 
ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท ผู้ขอกู้รายใหม่ รายเก่าและกำหนดการสัมภาษณ์
 
กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2555ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 
ประกาศ ผลการตัดสิน การประกวดเว็บไซต์
 
ประกาศ เรื่อง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๖
 
ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ส่งเว็บไซต์เข้าแข่งขันการประกวดเว็บไซต์ ถึงวันที่ 12 พ.ค.56
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1/2556 ผู้กู้ยืมศูนย์การศึกษา ชั้นปีที่ 1-5
 
รายชื่อผู้ผ่อนผันทหารของนักศึกษามจษ.- ชัยนาท ปี 2556

ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข่าวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การกู้ยืมเงินกองทุนฯ เกินจำนวนปีของหลักสูตรที่กำหนด และ ขั้นตอนการผ่อนผันการชาระเงินกองทุน
 
ประกาศ กำหนดการตรวจประเมินศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งวัน อังคาร ที่ 12 มีนาคม 2556
 
ขอเชิญชมโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกกุมภกรรณ วันจันทร์ ที่ 11กุมภาพันธ์ 2556เวลา18.00น.
 
ประกาศ รับสมัครประธานและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาภาคปกตอและภาคนอกเวลาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 
ดาวน์โหลด ใบสมัคร ประธานและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 
ประกาศ ประชุมลงนาม กยศ. วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555 น.เวลา 11.00 น. ห้องคอมฯชั้น 2 อาคารแม่ทองคำ
 
นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ที่ประสงค์จะกู้ กยศ.สามารถยื่นการยืนยันกู้ กยศ.เทอม 3/5 เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 56 /ขั้นตอนการติดต่อขอคำปรึกษา
 
ประกาศ ด่วน! เรื่อง ผู้อำนวยการ นัดประชุมนักศึกษาภาคในเวลาราชการ และภาคนอกเวลาราชการ
 
ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการขอรับเงินค่าหน่วยกิตคืน (กรณีจ่ายค่าเทอมไปก่อน)
 
ประกาศนักศึกษาที่ประสงค์และยื่นยืนยันกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาลงทะเบียน ด่วน!
 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกยศ.กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องให้นักศึกษาแก้ไขด่วน
 
ประกาศ กำหนดการปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาภาคเรียน 2/2555
 
ประกาศ ประชุมลงนาม กยศ. วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555 น.เวลา 11.00 น. ห้องคอมฯชั้น 2 อาคารแม่ทองคำ
 
นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ที่ประสงค์จะกู้ กยศ.สามารถยื่นการยืนยันกู้ กยศ.เทอม 3/5 เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 56 /ขั้นตอนการติดต่อขอคำปรึกษา
 
ประกาศ ด่วน! เรื่อง ผู้อำนวยการ นัดประชุมนักศึกษาภาคในเวลาราชการ และภาคนอกเวลาราชการ
 
ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการขอรับเงินค่าหน่วยกิตคืน (กรณีจ่ายค่าเทอมไปก่อน)
 
ประกาศนักศึกษาที่ประสงค์และยื่นยืนยันกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาลงทะเบียน ด่วน!
 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกยศ.กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องให้นักศึกษาแก้ไขด่วน
 
ประกาศ กำหนดการปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาภาคเรียน 2/2555
 

ประกาศ กำหนดการปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาภาคเรียน 2/2555

 
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 ผู้กู้ยืมรายเก่า และรายใหม่ ชั้นปีที่ 1-5 และศูนย์การศึกษา
 
กำหนดการยื่นกู้เทอม 2/2555
 
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน ปีการศึกษา 2555 กำหนดการลงนามยืนยัน วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมชัยนาท
 
การแต่งกายบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
 
กำหนดส่งรูปถ่ายเพื่อทำบัตรประจำตัวบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 
กำหนดส่งรูปถ่ายเพื่อทำบัตรประจำตัวบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 
กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 4 5 และ 7 สิงหาคม 2555
 
รายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์รับปริญญาและกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำครบถ้วน
 
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2555
 
กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรปี 2555 และกำหนดการจองชุดครุย สำหรับบัณฑิต
 
บัณฑิตที่ยังไม่เข้ากรอกข้อมูล โปรดดำเนินการโดยด่วนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555นี้ เพราะจะมีผลต่อการเข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
 
แนวปฏิบัตแนวปฏิบัติการชำระเงินค่าหน่วยกิตภาคเรียนที่ 1/2555สำหรับนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555
 
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) รายเก่าและรายใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2555
 
กำหนดระยะเวลาลงทะเบียนและชำระค่าหน่วยกิต
ภาคนอกเวลาราชการ(สมทบ)
- เปิดเรียน 30 มิถุนายน 2555
- ระยะเวลาลงทะเบียน ตั้งแต่ 18 - 29 มิ.ย. 55
- ระยะเวลาชำระเงิน ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 14 ก.ค. 55 (ไม่มีค่าปรับ)
- ชำระเงินล่าช้ากำหนดปรับวันละ 20 บาท ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. -27 ก.ค.55
 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาภาคเรียน 2/2555
 
ประกาศด่วน! ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
 
ปร ะกาศ ด่วน! เรื่อง กำหนดการยื่นคำยืนยันขอกู้ผ่านระบบ e-studentloan วันที่ 5 พฤษจิกายน 2555 เป็นวันสุดท้าย
 
ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเว็บกองพัฒนานักศึกษาได้
 

ประกาศ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

 
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555กำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนและการชำระค่าหน่วยกิตรายวิชา ประจำ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555