ภาพกิจกรรม
 
  วันที่ 5 ธ.ค. 58 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการเป็นประธานกล่าวคำถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พร้อมนำคณาจารย์ เจ้าหน้า นักศึกษา กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ณ ศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท
  7 พ.ย. 58 อธิการบดี คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯชัยนาท พร้อมบุคลากร เจ้าหน้าที่นักศึกษา รวมถวายกฐิน ณ วัดอรัญญิก อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
  28 ก.ย. 58 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองผู้อำนวยการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี ผศ.สุชีลา เตชาภิวัฒน์พันธ์ ประธานกรรมการ การตรวจประเมินศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท จากนั้นคณะกรรมการแบ่งกลุ่มการตรวจตามตัวบ่งชี้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท
  18 ก.ย.58 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดําริ ศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท
  14 ก.ย.58 เวลา 08.30 น. อธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานมุทิตาจิตคุณแม่จิรา มหามงคลรัฐ และศูนย์ฯ ชัยนาท ร่วมนำอาหารเลี้ยงโรงทาน ณ วัดเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
  13 ก.ย 58 การประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทางพัฒนา
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ครั้งที่ 3/2558 โดยมีนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะกรรมการกำหนดทิศทางพัฒนา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารเทพหิรัณย์ ศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท
  5 ก.ย. 58 เวลา 10.00 น. ท่านอธิการบดี เดินทางเยี่ยมศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท ครั้งนี้ท่านอธิการบดี ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลของมหาวิทยาลัยและข้อมูลศูนย์ฯ ชัยนาท ก่อนเดินทางกลับท่านอธิการบดีได้มอบหนังสือเข้าห้องสมุดศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท
  3 กันยายน 58 ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
  16-20 ส.ค. 58 ผู้อำนวยการร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ รูปแบบการทำนาข้าวที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนเกษตรกร จ.ชัยนาท ในงานวิจัยแห่งชาติ 2015 ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
  14 ส.ค. 58 ผู้อำนวยการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
  11 ส.ค. 58 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและวิชาการ เป็นประธานในพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ
  8-9 ส.ค. 58 อบรมปรับพื้นฐานความรู้ ให้กับนักศึกาาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
  2 ส.ค. 58 การฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
  1 ส.ค. 58 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ณ ห้อง 135 อาคารเทพหิรัญย์ มหามงคลรัฐ
  17-18 ก.ค. 58 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนบ้านสระไม้แดง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
  27 มิ.ย. 58 การอบรมโครงการพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
  26-27 มิ.ย.58 อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อย่างเพลิดเพลิน ชุด คิดอย่างรอบด้านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  21 มิ.ย. 58 ผู้อำนวยการนำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์ฯชัยนาท ในโครงการอนุรักษ์คูคลอง
  17 มิ.ย. 58 ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯชัยนาท นำอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ตีตารางปาเป้านาข้าวไรซ์เบอรี่
  16 พ.ค.58 โครงการประคลิปวีดีโอ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ณ ห้องประชุมเแลิมพระเกียรต
  27-28 พ.ค. 58 โครงการบริหารความเสี่ยงและการจัดการองค์ความรู้ (KM) ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
  8 พ.ค.58 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง คามแนวพระราชดำริ
  25 เม.ย. 58 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และกิจกรรม First step Freshy
  24 เม.ย. 58 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
  22 เม.ย. 58 ผู้อำนวยการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงานวิชาการวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 3
  9 เมษายน 2558 โครงการจิตอาสาแบ่งปันความสุขผู้สูงอายุ (สงกรานต์น้ำทิพย์) และโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
  12-13 มี.ค. 58 โครงการความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา และสัมนาเชิงปฏิบัติเครือข่ายประกันคุภาพ (กระบวนการ P D S/C A) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นครนายก
  8 มี.ค. 58 โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ การขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
  1 มี.ค. 58 โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ การทำเครื่องสีข้าวโบราณ วิทยากรโดย คุณลุงหงษ์ ม่วงแก้ว ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
  21 ก.พ. 58 ผู้อำนวยการ มอบหมาย นายเอกชัย คงเพ็ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมบาร์เทนเดอร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี
  20-22 ก.พ.58 ผู้อำนวยการเป็นวิทยาการในการอบรม โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกอบรมเกษตร สวน พยุงขวัญ
  15 ก.พ. 58 นักศึกษาเข้าร่วมค่ายพัฒนาเยาวชน เพื่อเสริมทักษะทางภาษา อาชีพ สังคมและวัฒนธรรม พร้อมเข้าสู่อาเซียน ณ มูลนิธิ ป๋วย อึงภากรณ์ จ.ชัยนาท
 
ผู้อำนวยการเปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อเป็นการบริการวิชาการชุมชน และท้องถิน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วันเสาร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2558
 
อธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต วันคล้ายวันเกิด ท่าน ดร.พระครูไพศาล ชัยกิจ (หลวงปู่ฤาษีตาไฟ) วันพุธ ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 ณ วัดเทพหิรัญย์
 
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯชัยนาท ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพ่อขุนสรรค์พร้อมอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ ที่ว่าการอำเภอ สรรคบุรี วันจันทร์ ที่ 19 มกราคม 2558
 
16-18 ธันวาคม 2557 ผู้อำนวยการ อาจารย์และบุคลกร ศูนย์ฯชัยนาทอบรมการจัดทำแผนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ณ ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
 
9 ธ.ค. 57 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรร่วมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์คืนสู่เหย้าชาวจันทรเกษม-ชัยนาท ครอบรอบ 14 ป
 
4 ธ.ค. 57 เวลา 08.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
 
21 พ.ย. - 23 พ.ย. 57 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมณ วัดพระดงเจดีย์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
 
21 พ.ย. 57 เวลา 08.30-16.30 น. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ การจัดทำสารบัญด้วยโปรแกรม Microsoft word ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารแม่ทองคำ
 
26 ต.ค. 57 เวลา 09.00 น. อธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท พร้อมคณะร่วมงานบุญ ทอดผ้ามหากฐินสามัคคี ณ วัดหัวตะพาน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
 
25 ต.ค.57 เวลา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท จัดประชุมศิษย์เก่า เรื่อง การจัดโครงการ ครบรอบ 14 ปี และกิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน ณ ห้อง 135 ชั้น 3 อาคารเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ
 
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2557 วันพุธ ที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท พร้อมบุคลากรเจ้าที่ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสระไม้แดง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาทวันอาทิตย์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2557
 
อธิการบดี ประชุมบุคลากรเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท และถวายอาหารเพลพระ ณ วัดสระไม้แดง วันอังคาร ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
 
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2557
 
เจ้าหน้าที่ ไทย TV เซ็นสัญญาตกลงความร่วมมือ ในการติดตั้งทีวีถ่ายทอดสัญญาณของช่องไทยทีวี วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2557
 
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Photowalk ชม แชะ แชร์ ณ วัดมหาธาตุ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท วันเสาร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2557
 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ร่วมกับนักศึกษา แนะแนวการศึกษา ก.ศ.น. อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2557
 
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพในเรื่องเกณฑ์การประเมินใหม่ วันอังคาร ที่23 กันยายน พ.ศ.2557
 
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ ชัยนาท และเจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมปลูกต้นลิ้นจี่ โดยต้นพันธ์ลิ้นจี่ คุณลุงพยุง สูงพูล เป็นผู้เพาะพันธ์และมอบให้ ศูนย์ฯชัยนาท
 
นักศึกษาร่วมงานหมู่บ้านรักษาศิล 5 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2557
 
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม CHAINAT CAR FREE DAY 2014 ณ เทศบาลเมืองชัยนาท วันเสาร์ ที่ 20 กันยายน 2557
 
กิจกรรมงานไหว้ครู วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2557 ณ หอประชุมใหญ่
 
โครงการ รัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2557
 
ผอ. ร่วมงานปั่นจักรยานเปิดแหล่งท่องเทียววัดวิหารทอง วันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557
 
อบรมอบรมโครงการบริการวิชาการ "เรื่องเตรียมความพร้อมรู้รอบเรื่องอาเซียน"วัน ที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ.2557
 
ผอ. เข้าร่วมงานสภากาแฟ ณ มูลนิธิป๋วย จ.ชัยนาท วัน อังคาร ที่ 19 สิงหาคม 2557
 
อบรมมัคคุเทศก์น้อย วันเสาร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
 
อบรมมัคคุเทศก์น้อย วันเสาร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม MK มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
 
งานปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 วันศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
 
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 วันเสาร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2557
 
โครงการ บูรณาการประสบการณ์และพื้นที่ ระหว่างศิษย์เก่า ชุมชน และมหาวิทยาลัย วันพุธ ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2557
 
โครงการ ทบทวนประวัติศาสตร์เมืองสรรคบุรี วันพุธ ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2557
 
โครงการอบรม “การบริหารจัดการและการสร้างกลยุทธ์ในองค์กร”
 
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น การอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การจัดทำสารบัญ ด้วย Microsoft word" วันอาทิตยื ที่ 11 พฤษภาคม 2557
 
โครงการอบรม สถิติ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน พ.ศ.2557
 
Relationship of American - Thai "We are Friend"สัมพัธภาพไทย - สหรัฐอเมริกา วันพุธ ที่ 30 เมษายน 2557
 
งานสงกรานต์น้ำทิพย์ วันเสา์ืร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2557
 
การซ้อมวิธีป้องกันและปฎิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย วัน เสาร์ ที่ 22 มีนาคม พศ. 2557
 
โครงการค่ายอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดวังเคียน ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
 
โครงการอบรม เกษตรอินทรีย์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
 
งานกีฬาสีช่อมะตูมเกมส์ ครั้งที่ 5 ระหว่าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 1 มีนาคม 2557
 
นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดเรียงความ "ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่"
วัน พุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี
 
อธิการบดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯชัยนาทและบุคลากรร่วมงานฉลองวันคล้ายวันเกิด ดร.พระครูไพศาล ชัยกิจ ณ วัดเทพหิรัญ(หนองทาระภู)วัน อังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557
 
งานบวงสรวงดวงวิญญาณพ่อขุนสรรค์ วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ.2557
 
งานกีฬาบุคคลากร วัน พฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2556
 
งานครบรอบ 13 ปี ศูนย์ฯชัยนาท วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2556
 
อธิการบดี และบุคลากรร่วม เป็นเจ้า่ภาพทอดกฐินณ วัดสระไม้แดงวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
 
โครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 14-15 ธันวาคม 2556
 
การอบรมพัฒนา การทำสารบัญ word แก่บุคลากร ศูนย์ฯ ชัยนาท วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556
 
บุคลากร ศูนย์ฯชัยนาท เข้าร่วมประชุมพนักงานมหาลัย วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2556
 
ฟังบรรยายปฐกถาบรรจบ พันธุเมธาเรื่อง "บุหงาของฉันหายไปไหน "วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556
 
นักศึกษา สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์ฯ ชัยนาท รับรางวัล "คนดีศรีจันทรเกษม" ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2556
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วันที่ 31 สิงหาคมถึง 1 กันยายน พ.ศ.2556
 
การประชุมอบรมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเรื่องจรรยาบรรรและวินัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จ.นครนายก วันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 
เข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2556
 
เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ กศน. จังหวัด ชัยนาท วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 
อบรมการพัฒนาบุคลิกกภาพ แก่นักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 
ประชุมศูนย์ ชัยนาท วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 
ประชุมสโมสรนักศึกษา วัน จันทร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2556
 
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2556
 
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯชัยนาท นำนักศึกษาดำนาข้าวหอมนิล วันจันทร์ ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2556
 
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์ ฯ ชัยนาท วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2556
 
พิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2556
 
การนิเทศน์อาจารย์ผู้สอนของศูนย์ฯชัยนาท วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556
 
อบรมประกันคุณภาพการศึกษา วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2556
 
ประชุมคณะกรรมศูนย์ฯชัยนาท วัน พุธ ที่ 26 มิถุนายน 2556
 
เวทีพูดจาหาทางออกประเทศไทย วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2556
 
การฝึกซ้อมพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2556
 
โครงการปฐิมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 15 มิถุนายน 2556
 
โครงการสานสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ วันที่ 16 มิถุนายน 2556
 
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ ชัยนาท บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับกลุ่มแม่บ้านสระไม้แดง วันที่ 14 มิ.ย.56
 
ประชุมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯชัยนาท วันที่ 13 มิถุนายน 2556
 
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ ชัยนาท เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรรุ่นใหม่ระดับจังหวัด
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2556
 
อบรมกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหาร บ้านหอระฆัง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
วัน อังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2556
 
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านกลาง ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17-19 พ.ค. 56
 
นักศึกษา ศูนย์ฯ ชัยนาทเข้ารับรางวัลการประกวดเรียงความ หัวข้อ เรื่อง "เราจะหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว อย่างไร"
 
ประชุมคณะกรรมศูนย์ฯ ชัยนาท วัน อาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2556
 
ประชุมโครงการตามแนวพระราชดำริ วัน ศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 25.56
 
ประชุมบุคลากรประจำศูนย์ฯ ชัยนาท วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2556
 
ประชุมคณะกรรมศูนย์ฯ ชัยนาท วัน อาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2556
 
ประชุมโครงการตามแนวพระราชดำริ วัน ศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 25.56
 
ประชุมบุคลากรประจำศูนย์ฯ ชัยนาท วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2556
 
ถ่ายทำวีดีโอการทำธูปสมุนไพรไล่ยุง ของ กลุ่มแม่บ้าน สระไม้แดง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท วัน พุธ ที่ 8 พฤษภาคม 56
 
นักศึกษาจัดทำโบว์ธรรมมาภิบาล
 
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ ชัยนาท เป็นวิทยากร ณ โรงแรมชัยนาทธานี วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2556
 
บันทึกตกลง ร่วมมือการจัดกิจกรรม สวนดุสิต-จันทรเกษม-ชัยนาทวัน จันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556
 
โครงการ "สงกรานต์น้ำทิพย์" วัน เสาร์ ที่ 20 เมษายน 2556 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
 
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ ชัยนาท เป็นวิทยากร อบรมกลุ่มแม่บ้าน อ.สรรพยา วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2556
 
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ ชัยนาท เป็นวิทยากร อบรมกลุ่มแม่บ้าน สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา วัน พุธ ที่ 10 เมษายน 2556
 
สกอ. ตรวจสถานศึกษานอกที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม- ชัยนาท วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2556
 
ปัจฉิมนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ และ ภาคในเวลาราชการ วันศุกร์ที่ 1มีนาคม 2556
 
การประชุมเตรียมความพร้อมตามโครงการ หาทางออกประเทศไทย 20 ธันวาคม 2555
ณ ห้องซูููซู โรงแรม ลพบุรีอินน์
 
12 ปี มจษ.-ชัยนาท 9 ธันวาคม 2555
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
หน้า [1][2][3][4][5]