ประวัติความเป็นมา

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ณ บ้านดอนอรัญญิก ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เมื่อต้นปี พ.ศ. 2543 เพื่อขยายเป็นวิทยาเขตของสถาบันราชภัฏจันทรเกษมในขณะนั้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้นคือท่านอารยะ วิวัฒน์วานิช ได้ให้การสนับสนุนการขอใช้ที่ดินอย่างเต็มที่ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนในจังหวัดชัยนาทได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาอุดมศึกษา โดยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล ผลิศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการในขณะนั้น ในฐานะผู้ริเริ่มในการขอใช้ที่ดินได้รายงานให้รองศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ อธิการบดีในขณะนั้นได้รับทราบ
การขอใช้ที่ดินดอนอรัญญิก หลังจากการถอนสภาพการเป็นที่ดิน สปก. เมื่อ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 แล้ว กรมที่ดินได้เสนอให้กระทรวงมหาดไทยประกาศขึ้นทะเบียนที่ดินหมู่ 6-8 ดอนอรัญญิก ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท จำนวน 326 ไร่ 85 ตารางวา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไปเล่ม 122 ตอนที่ 24ง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548
หลังจากนั้น พระครู ดร.ไพศาลชัยกิจ (หลาวงปู่ฤาษีตาไฟ) เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์ (วัดหนองทาระภู) อ.หันคา จ.ชัยนาท ได้มีเมตตาเป็นองค์อุปถัมภ์สร้างอาคารเรียนเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ได้ทำพิธีจกดินวางฐานอาคารและตอกเสาเข็ม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และต่อมาประมาณกลางปี พ.ศ. 2550 คุณแม่ทองคำ เมฆโต ได้บริจาคอาคารเรียนแม่ทองคำ เมฆโต เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ให้กับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

 

ปรัชญา

"ให้โอกาสทางการศึกษา นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน"

 

วิสัยทัศน์

“แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสังคมอุดมคุณธรรม”(Life Long Learning for Leads Localization Moral Society)

อัตลักษณ์ของบัณฑิต(Identity)

“บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี”

เอกลักษณ์(Uniqueness)

“บัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคน”

พันธกิจ

1. การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
2. พัฒนาการเรียนการสอนแก่บัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดสู่สังคม
4. บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
5. อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม


เป้าประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
3. พัฒนาผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาด้านอาชีพและบริการวิชาการ
5. ปลูกฝังและอนุรักษ์ความเป็นไทย


นโยบาย

ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท นโยบายกรอบทิศทางการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1. ด้านการบริหารตามนโยบายธรรมาภิบาล ตามนโยบายเน้นการมีส่วนร่วม  โปร่งใส ตรวจสอบได้ การบริหารความเสี่ยง และความมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
2. ด้านบุคลากรส่งเสริมพัฒนาทักษะการทำงานและการบริการ ด้านการพัฒนาคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
3. ด้านการประกันคุณภาพประกาศนโยบายการประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารอย่างต่อเนื่องและดำเนินการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ์กำหนดและนำผลการประเมินมาจัดทำแผนปรับปรุงตามทิศทางของมหาวิทยาลัย
4.ด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและส่งเสริมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์จุดเน้นของมหาวิทยาลัย
5. ด้านการวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การรวบรวมภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และบูรณาการสู่การเรียนการสอนและการวิจัยเพื่ออนุรักษและการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน
6. ด้านชุมชนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน รวมกลุ่มประชาคม วัด ศูนย์ฯ และชุมชนในการพัฒนาแผนชุมชน ให้เกิดความสามัคคีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน


ด้านบนของหน้า