ศิษย์เก่า มจษ.-ชัยนาท มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน จำนวนทุนละ 5,000 บาท ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
วัน เสาร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง 135 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท


 
โครงการครบรอบ 14 ปี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม -ชัยนาท
วัน อังคาร ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ศิษย์เก่าบรรยาย เรื่องความสำเร็จในการศึกษาและประกอบอาชีพของศิษย์เก่า
และหาทุนการศึกษาได้งบประมาณ จำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบทุนการศึกษา และการประชุมศิษย์เก่า
 
   
โครงการครบรอบ 13 ปี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม -ชัยนาท
วัน จันทร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สัมนา หัวข้อ บทบาทหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับการพัฒนานักศึกษา
 
   
   

โครงการครบรอบ 12 ปี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม -ชัยนาท
วัน อาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555
เสวนา หัวข้อ “ศิษย์เก่ากับปรัชญาในการประกอบอาชีพ”