รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือตามข้อตกลงทางการจัดการศึกษา ทางวิชาการและแสวงหาความร่วมมือใหม่ กับสถานศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

admin Posted in กิจกรรม, ไม่มีหมวดหมู่,Tags:
Comments Off

รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือตามข้อตกลงทางการจัดการศึกษา ทางวิชาการและแสวงหาความร่วมมือใหม่ กับสถานศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2556 โดย1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สาขาวิชาศิลปกรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. นายณรงค์ วามวาณิชย์ ที่ปรึกษาโครงการจัดการศึกษานักศึกษาจีน 3.นางสาววาสนา ดอนจันทร์ทอง ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 4.นางสาวธนิดา พิมทะโนทัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย

Chandrakasem Thai-Chinese Site Visited 2013

admin Posted in ไม่มีหมวดหมู่
Comments Off

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โครงการความร่วมมือจัดการศึกษาไทย-จีน หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยและหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มอบหมายภารกิจให้คณะผู้แทนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการจัดการศึกษานักศึกษาจีน ในโครงการส่วนการดำเนินงานภายใต้หลักสูตรคณะมนุษย์ฯ เดินทางไปยังสถาบันการศึกษาคู่สัญญาความร่วมมือเดิมและแสวงหาความร่วมมือใหม่ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน More »