บุคลากร

รศ.สุมาลี ไชยศุภรากุล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.บริบูรณ์ ศรีมาชัย
ประธานคณะกรรมการโครงการฝ่ายธุรการ

นางสาวภาณุกา ศิริบำรุงวงศ์
เลขานุการคณะกรรมการโครงการฝ่ายธุรการ

นางสาววันทนาพร รุ่งวรรณรัตน์
เจ้าหน้าที่โครงการ

อาจารย์ประจำ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ทองชั้น

 • อาจารย์พิณทิพย์ พฤทธิพงษ์

 • รองศาสตราจารย์ประไพ เชิงฉลาด

 • อาจารย์จาระไน สิทธิบูรณะ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชรินทร์ ศศิพิบูลย์

 • อาจารย์อรรถวุฒิ มุขมา

 • อาจารย์ณัฐนันท์ ลีลาชีวสิทธิ์

 • อาจารย์ธนิดา พิมทะโนทัย

 • อาจารย์นงนุช ทึ่งในธรรมะ

 • อาจารย์วาสนา ดอนจันทร์ทอง

อาจารย์พิเศษ

 • อาจารย์ณรงค์ วามวานิช

 • อาจารย์อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม

Comments are closed.