ข้อมูลนักศึกษา


ข้อมูลนักศึกษาประจำปี 2552


ระดับประกาศนียบัตร สาขาวิชาเอกภาษาไทย ประกอบด้วย

  • นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยครูหนานหนิง                                                  จำนวน  102  คน
  • นักศึกษาจากวิทยาลัยโพลิเทคนิคเศรษฐศาสตร์และการค้ากว่างซี                      จำนวน  22  คน
  • นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้ามาสมัครเรียนเพิ่มอีก                             จำนวน   2  คน


ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาไทย  ประกอบด้วย

  • นักศึกษาจีน                                                                           จำนวน  36  คน
  • นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   จำนวน 8 คน
Comments are closed.