มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   - สำนักส่งเสริมฯและงานทะเบียน

   - สำนักงานอธิการบดี

   - สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

   - สำนักวิทยบริการฯ

   - สถาบันวิจัยและพัฒนา

   - งานวิเทศสัมพันธ์

   - โครงการจัดการศึกษา นศ.จีน

 

 

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยินดีต้อนรับค่ะ  Welcome to Language Center

 

ระเบียบการใช้ห้องศูนย์ภาษา

ระเบียบการใช้ โปรแกรม Tell me more

 

 

ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมร่วมกับสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดสอบ TOEIC และแนะแนวการทำข้อสอบ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน

 

 

ศูนย์ภาษาได้เปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลภายนอก ประจำภาคเรียนที่ 3/2555

 

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
      โทรศัพท์ 02 – 942-6900 ต่อ 2917, 2919, 2920       Fax: 02-513 - 2499
    E-mail : Lc_chandra@hotmail.com