มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   - สำนักส่งเสริมฯและงานทะเบียน

   - สำนักงานอธิการบดี

   - สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

   - สำนักวิทยบริการฯ

   - สถาบันวิจัยและพัฒนา

   - งานวิเทศสัมพันธ์

   - โครงการจัดการศึกษา นศ.จีน

 

 

 

 

ผลคะแนนการทดสอบ ศูนย์ภาษา มจษ.

ประจำภาคการศึกษา 1/2555

กลุ่ม 1

             กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

              กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

กลุ่ม 6

              กลุ่ม 7

              กลุ่ม 8

กลุ่ม 9

กลุ่ม 10

 

 

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชั้น 2 อาคาร 29
โทรศัพท์ 02-942-6900 ต่อ 2917, 2920

ที่อยู่ : 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900