มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   - สำนักส่งเสริมฯและงานทะเบียน

   - สำนักงานอธิการบดี

   - สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

   - สำนักวิทยบริการฯ

   - สถาบันวิจัยและพัฒนา

   - งานวิเทศสัมพันธ์

   - โครงการจัดการศึกษา นศ.จีน

 

 

 

 

ประวัติของหน่วยงานศูนย์ภาษา


เดิมศูนย์ภาษา วิทยาลัยครูจันทรเกษม จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ภาษาของสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ทำหน้าที่ให้บริการด้านภาษาแก่วิทยาลัยครูในกรุงเทพฯอีก 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยครูพระนคร  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา  วิทยาลัยครูสวนดุสิต  วิทยาลัยครูธนบุรี และ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ โดยมีหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ภาษาโดยตำแหน่ง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการแก่วิทยาลัยครู และ ชุมชนต่าง ๆ ในเรื่อง การสอนภาษาอังกฤษ การจัดสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนการอบรมภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานราชการอื่น ๆ และ บุคคลทั่วไป แต่เนื่องด้วยภารกิจด้านการสอนของอาจารย์ภาควิชาต่างประเทศมีมาก งานบริการต่าง ๆ ที่เคยจัดทำจึงได้งดไป
ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2542 อธิการบดี(รองศาสตราจารย์สุวรรณี  ศรีคุณ) ได้มีดำริให้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์ภาษาขึ้นใหม่ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางภายในของสถาบันฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในงานบริการด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. งานบริการอบรมทางด้านภาษาแก่ นักศึกษา อาจารย์ และ บุคคลากรทั้งภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลัย
  2. งานบริการด้านการแปลแก่หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย
  3. งานพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษา
  4. งานวิจัยและ ประเมินผลด้านภาษา และงานที่สัมพันธ์กับหน่วยงานต่างประเทศ

 

โดยแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  คูวัฒนะศิริ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ภาษา และอยู่ในการกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงทอง  จิระสุนทร) โดยรวมหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์เข้ากับศูนย์ภาษาด้วย
ในระยะแรกของการดำเนินงานซึ่งยังไม่มีสำนักงานนั้น ศูนย์ภาษาได้ใช้สำนักงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย อาคาร4 ชั้น 4 เป็นสำนักงานชั่วคราว และได้เสนอโครงการจัดตั้งสำนักงาน ห้องสัมมนา และ ห้องฝึกอบรม โดยปรับปรุงห้องเรียนของอาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444,  445, 446, และ 447 ตามลำดับ ซึ่งได้รับอนุมัติงบกลางเงินบำรุงการศึกษาปี 2542 ในการจัดตั้งสำนักงาน และห้องสัมมนา  งบ กศ.บป. ในการปรับปรุงห้องฝึกอบรมอีก 2 ห้อง
ในเดือนเมษายน 2542 สถาบันฯได้รับอนุมัติเจ้าหน้าที่ 3 คน ภายใต้เงินกู้มิยาซาวา และ ปฏิบัติหน้าที่จนถึงเดือนมีนาคม 2543 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณบำรุงการศึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของศูนย์ภาษา ได้แก่ การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ซึ่งอบรมในวันเสาร์ หรือข่วงเย็นวันทำการ และ สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. และ ภาคสมทบในวันอาทิตย์ และ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน เป็นค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ วัสดุ และ คุรุภัณฑ์สำหรับห้องส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านภาษา 

                                                                                                                    1
เมื่อผู้อำนวยการคนเดิมลาออก นางเยาวลักษณ์  แท่นจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 และ หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ได้แยกตัวออกไปในคราวเดียวกันนี้  
ต่อมาในปี 2549 นางเยาวลักษณ์  แท่นจันทร์ ได้รับตำแหน่งประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จึงทำให้มีภาระงานเพิ่มขึ้น ได้ขอลาออกจากตำแหน่งอำนวยการศูนย์ภาษา นับแต่นั้นเป็นต้นมาศูนย์ภาษาจึงอยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปัจจุบัน ศูนย์ภาษาย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 29 ในภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2551
โดยมีสถานที่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
1.    ห้องผู้อำนวยศูนย์ภาษา จำนวน 1 ห้อง ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 29 (2921)
2.    ห้องสำนักงานศูนย์ภาษา จำนวน 1 ห้อง ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 29 (2923)
3 .   ห้องอบรมขนาด 30 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 29 (2922)
4.    ห้องอบรมขนาด 20 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร 29 (2932, 2933, 2934)
***ห้อง 2934 ปัจจุบันใช้เป็นห้องสำนักงานของผู้ดูแลระบบ MIS เมื่อหมดสัญญาจึงจะนำมา
ปรับปรุงเป็นห้องอบรมต่อไป
5.    ห้องปฏิบัติการด้านภาษา (Laboratory)  ขนาด 34 ที่นั่งจำนวน 2 ห้อง ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคาร 29
(2941, 2943)
6.   ให้บริการการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง TELL ME MORE โดยประสานงานร่วมกับฝ่าย
เทคโนโลยีสาระสนเทศ จำนวน 100 เครื่องตั้งอยู่ที่ชั้น 5 อาคาร 29 (2951, 2953, 2954 และ 2956)

   

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชั้น 2 อาคาร 29
โทรศัพท์ 02-942-6900 ต่อ 2917, 2920

ที่อยู่ : 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900