มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   - สำนักส่งเสริมฯและงานทะเบียน

   - สำนักงานอธิการบดี

   - สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

   - สำนักวิทยบริการฯ

   - สถาบันวิจัยและพัฒนา

   - งานวิเทศสัมพันธ์

   - โครงการจัดการศึกษา นศ.จีน

 

 

 

 

Language Center
39/1  Ratchadapisek Rd, Jatujak  Bangkok 10900
Tel.: 02 – 942 - 6900   ext. 2917, 2919, 2920        fax: 02 - 513 - 2499           
     E-mail Address: Lc_chandra@hotmail.com
  Website: http://www.chandra.ac.th

 

  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
      ทรศัพท์ 02 – 942-6900 ต่อ 2917, 2919, 2920       Fax: 02-513 - 2499
    E-mail : Lc_chandra@hotmail.com

 

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชั้น 2 อาคาร 29
โทรศัพท์ 02-942-6900 ต่อ 2917, 2920

ที่อยู่ : 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900