มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   - สำนักส่งเสริมฯและงานทะเบียน

   - สำนักงานอธิการบดี

   - สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

   - สำนักวิทยบริการฯ

   - สถาบันวิจัยและพัฒนา

   - งานวิเทศสัมพันธ์

   - โครงการจัดการศึกษา นศ.จีน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไปรุ่นที่ 1
ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เปิดอบรมภาคฤดูร้อน 8 หลักสูตร ดังนี้

 

  1. ภาษาไทยเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ (30 ชั่วโมง)(Basic Thai for Communication for foreigners (30 Hours)
  2. ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลทั่วไป (30 ชั่วโมง)
  3. ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลทั่วไป (30 ชั่วโมง)
  4. ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลทั่วไป (30 ชั่วโมง)
  5. ภาษาขะแมร์เบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร 1 สำหรับบุคคลทั่วไป (30 ชั่วโมง)
  6. ภาษาขะแมร์เบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร 2 สำหรับบุคคลทั่วไป (30 ชั่วโมง)
  7. ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลทั่วไป (30 ชั่วโมง)
  8. ภาษาพม่าเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลทั่วไป (30 ชั่วโมง)

 

  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
      ทรศัพท์ 02 – 942-6900 ต่อ 2917, 2919, 2920       Fax: 02-513 - 2499
    E-mail : Lc_chandra@hotmail.com