มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   - สำนักส่งเสริมฯและงานทะเบียน

   - สำนักงานอธิการบดี

   - สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

   - สำนักวิทยบริการฯ

   - สถาบันวิจัยและพัฒนา

   - งานวิเทศสัมพันธ์

   - โครงการจัดการศึกษา นศ.จีน

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชั้น 2 อาคาร 29
โทรศัพท์ 02-942-6900 ต่อ 2917, 2920

ที่อยู่ : 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900