ข่าวประชาสัมพันธ์

  

2015-07-20 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 10/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

2015-07-20 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 9/2558
เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

2015-07-08 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

2015-06-22 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 7/2558
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

2015-06-17 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง การใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ล่วงหน้า

2015-06-17 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

2015-06-01 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 6/2558 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี

2015-05-26 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

2015-04-07 ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2015-04-07 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกำหนดการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

2015-04-03 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

2014-10-16 เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

2014-10-02 รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

2014-06-25 ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8  อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

ขอความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการต่อการให้บริการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
<กรุณาคลิ้กหรือสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม
 > 

 

Additional information