กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
     
     
  ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ  
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
     
     
ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร์  ศรีคุณ นางดวงสมร  วรฤทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
     
นายทวีศักดิ์  วรพิวุฒิ  รองศาสตราจารย์เทื้อน  ทองแก้ว
ศ. ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
     
นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน นายขจร  จิตสุขุมมงคล ดร.สมโภชน์  นพคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
     
ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  สุขสำราญ คุณหญิงอุไรวรรณ  ศิรินุพงศ์ นายธนา  ไชยประสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
     
     
  รศ. ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
     
   

 

  นายธงชัย  เหลืองทอง  
  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
     
     
ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม   นายราเชนทร์  เหมือนชอบ
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
     
     
นายพิสุทธิ์  พวงนาค   ผศ.เกียรติพงษ์  ยอดเยี่ยมแกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
     
     
ดร.ก่อกุล  กีฬาพัฒน์   ผศ.ธีระชัย  สุขสวัสดิ์
กรรมการสภาฯจากคณาจารย์ประจำ
 
กรรมการสภาฯจากคณาจารย์ประจำ
     
   
ดร.จินตนา  สุขสำราญ   ผศ.เอกพรรณ  ธัญญาวินิชกุล
กรรมการสภาฯจากคณาจารย์ประจำ   กรรมการสภาฯจากคณาจารย์ประจำ
     
     
  ผศ.ดร.เอนก  เทียนบูชา  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม