กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
     
     
  ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ  
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
     
     
ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร์  ศรีคุณ นางดวงสมร  วรฤทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
     
นายทวีศักดิ์  วรพิวุฒิ  รองศาสตราจารย์เทื้อน  ทองแก้ว
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
     
นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน นายขจร  จิตสุขุมมงคล ดร.สมโภชน์  นพคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
     
ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  สุขสำราญ คุณหญิงอุไรวรรณ  ศิรินุพงศ์ นายธนา  ไชยประสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
     
     
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
     
   

 

  นายธงชัย  เหลืองทอง  
  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
     
     
ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม   นายราเชนทร์  เหมือนชอบ
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
     
     
ผศ.ดร.เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร   ผศ.เกียรติพงษ์  ยอดเยี่ยมแกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
     
     
นายกรณัท  สร้อยทอง   นายธีระชัย  สุขสวัสดิ์
กรรมการสภาฯจากคณาจารย์ประจำ
 
กรรมการสภาฯจากคณาจารย์ประจำ
     
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศมัย  จัตุรัตน์    นายโอฬาร  สว่างนุวัตรกุล
กรรมการสภาฯจากคณาจารย์ประจำ   กรรมการสภาฯจากคณาจารย์ประจำ
     
     
  ผศ.ดร.เอนก  เทียนบูชา  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม