ประกาศ

Related image

 ปี พ.ศ. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประเภท ลงวันที่ ดาวน์โหลด
๒๕๖๑  เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร  การบริหารและการดำเนินการอื่น ๆ  ๑๘ มิถุนายน  Image result for pdf icon 
         
         

ระเบียบ

Image result for rules vector

 ปี พ.ศ. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประเภท ลงวันที่ ดาวน์โหลด
๒๕๖๒ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้ถูกฟ้องคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่    ๘ สิงหาคม Image result for pdf icon
๒๕๖๒ ว่าด้วยต่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๒ การเงินและทรัพย์สิน  ๑๗ มกราคม Image result for pdf icon
 ๒๕๖๑  ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติงานวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ การเงินและทรัพย์สิน   ๒๒ มีนาคม  Image result for pdf icon
         
         

ข้อบังคับ

Related image

 ปี พ.ศ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประเภท ลงวันที่ ดาวน์โหลด
๒๕๖๒ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๒  การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ๑๗ มกราคม Image result for pdf icon 
๒๕๖๑ ว่าด้วยการบริหารการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑  การบริหารและการดำเนินการอื่น ๆ ๓๑
กรกฏาคม 
Image result for pdf icon 
๒๕๖๑ ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  การบริหารและการดำเนินการอื่น ๆ ๒๖ มิถุนายน Image result for pdf icon
๒๕๖๑  ว่าด้วยวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การบริหารและการดำเนินการอื่น ๆ  ๒๒ มีนาคม  Image result for pdf icon 
๒๕๖๑ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ๑๕ กุมภาพันธ์

Image result for pdf icon

       

 

 

 

 

1.การสรรหา

2. การจัดตั้งส่วนงานภายในและการดำเนินงาน

3. การบริหารงานบุคคล วินัย และจรรยาบรรณ

4. การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

5. การจัดการศึกษา

6. การเงินและทรัพย์สิน

7. การบริหารและการดำเนินการอื่น ๆ

 

Additional information