ระเบียบ

Image result for rules vector

 ปี พ.ศ. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประเภท ลงวันที่ ดาวน์โหลด
๒๕๖๒ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้ถูกฟ้องคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่    ๘ สิงหาคม Image result for pdf icon
๒๕๖๒ ว่าด้วยต่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๒ การเงินและทรัพย์สิน  ๑๗ มกราคม Image result for pdf icon
 ๒๕๖๑  ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติงานวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ การเงินและทรัพย์สิน   ๒๒ มีนาคม  Image result for pdf icon
         
         

Additional information