ระเบียบ

Image result for rules vector

 ปี พ.ศ. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประเภท ลงวันที่ ดาวน์โหลด
๒๕๖๒ ว่าด้วยต่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๒  การเงินและทรัพย์สิน ๑๗ มกราคม Image result for pdf icon
๒๕๖๑   ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติงานวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  การเงินและทรัพย์สิน  ๒๒ มีนาคม Image result for pdf icon
         
         
         

Additional information