ข้อบังคับ

Related image

 ปี พ.ศ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประเภท ลงวันที่ ดาวน์โหลด
๒๕๖๒ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๒  การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ๑๗ มกราคม Image result for pdf icon 
๒๕๖๑ ว่าด้วยการบริหารการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑  การบริหารและการดำเนินการอื่น ๆ ๓๑
กรกฏาคม 
Image result for pdf icon 
๒๕๖๑ ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  การบริหารและการดำเนินการอื่น ๆ ๒๖ มิถุนายน Image result for pdf icon
๒๕๖๑  ว่าด้วยวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การบริหารและการดำเนินการอื่น ๆ  ๒๒ มีนาคม  Image result for pdf icon 
๒๕๖๑ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ๑๕ กุมภาพันธ์

Image result for pdf icon

       

 

 

 

 

1.การสรรหา

2. การจัดตั้งส่วนงานภายในและการดำเนินงาน

3. การบริหารงานบุคคล วินัย และจรรยาบรรณ

4. การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

5. การจัดการศึกษา

6. การเงินและทรัพย์สิน

7. การบริหารและการดำเนินการอื่น ๆ

 

Additional information