ข้อบังคับ

Related image

 ปี พ.ศ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประเภท ลงวันที่ ดาวน์โหลด
๒๕๖๑  ว่าด้วยวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  การบริหารและการดำเนินการอื่น ๆ  ๒๒ มีนาคม  Image result for pdf icon 
๒๕๖๑ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑  การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ๑๕ กุมภาพันธ์ Image result for pdf icon
         

 

 

 

1.การสรรหา

2. การจัดตั้งส่วนงานภายในและการดำเนินงาน

3. การบริหารงานบุคคล วินัย และจรรยาบรรณ

4. การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

5. การจัดการศึกษา

6. การเงินและทรัพย์สิน

7. การบริหารและการดำเนินการอื่น ๆ

 

Additional information