ข้อบังคับ

  ข้อบังคับ ประเภท ขนาด ดาวน์โหลด
         
         
         
         

1.การสรรหา

2. การจัดตั้งส่วนงานภายในและการดำเนินงาน

3. การบริหารงานบุคคล วินัย และจรรยาบรรณ

4. การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

5. การจัดการศึกษา

6. การเงินและทรัพย์สิน

7. การบริหารและการดำเนินการอื่น ๆ

 

Additional information